Chuyển đến nội dung chính

Nhà ở cho công bằng: Kế hoạch hành động cho Philadelphia

Để Philadelphia tiếp tục phát triển, nó phải có nhà ở đáp ứng nhu cầu của tất cả cư dân. Kế hoạch Hành động Nhà ở xác định các chiến lược để chứa những cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, ngăn chặn việc mất nhà ở giá rẻ, bảo tồn nhà ở giá rẻ hiện có và tăng cơ hội nhà ở ở tất cả các mức thu nhập. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sở Kế hoạch và Phát triển.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch hành động nhà ở PDF Kế hoạch này nêu bật các bước mà Thành phố đề xuất thực hiện trong mười năm tới để giải quyết nhu cầu nhà ở của mình. Tháng Mười 10, 2018
Phụ lục về Kế hoạch Hành động Nhà ở Ngày 23 tháng 1 năm 2019 PDF Các phụ lục này cung cấp dữ liệu thô, báo cáo nghiên cứu và phân tích đằng sau Kế hoạch Hành động Nhà ở. Tháng Mười 10, 2018
Nền tảng cho tương lai phát triển HAP PDF Người bạn đồng hành này với Kế hoạch Hành động Nhà ở mô tả sự tham gia của các bên liên quan, phân tích dữ liệu và sự phát triển khuyến nghị đã tạo ra Kế hoạch. Tháng Mười 10, 2018
Lên trên