Chuyển đến nội dung chính

Quy trình kiểm toán: Ít hơn $750,000

Sử dụng trang này nếu tổng chi phí liên bang của tổ chức bạn từ tất cả các nguồn tài trợ liên bang dưới $750,000.

Tổng quan

Tất cả các tổ chức phải nộp:

Một số tổ chức phải nộp:

  • Mẫu Đơn 8868 (Yêu Cầu Gia Hạn) của IRS.
  • Một bản sao của báo cáo kiểm toán của bạn.

Nộp Mẫu IRS 990 và Mẫu 8868

Quý vị phải nộp một bản sao Mẫu IRS 990 cho năm tài chính hoặc năm dương lịch của quý vị kết thúc từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Mẫu 990 của quý vị phải được ký bởi cả viên chức của tổ chức quý vị và người khai thuế hoặc đã được nộp điện tử cho IRS. Xem các yêu cầu nộp Mẫu 990.

Lưu ý rằng vì thời hạn IRS dựa trên ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch của mỗi tổ chức, mỗi tổ chức sẽ có thời hạn riêng để nộp Mẫu 990 (và Mẫu 8868, nếu có) cho DHCD.

Nếu... Sau đó, bạn phải gửi...
Quý vị cần nộp Mẫu Đơn 990 Một bản sao Mẫu 990 của quý vị gửi DHCD trong vòng năm ngày kể từ ngày gửi cho IRS
Quý vị cần nộp Mẫu Đơn 990 VÀ quý vị muốn xin gia hạn
  • Một bản sao Mẫu 8868 của quý vị gửi DHCD trong vòng năm ngày kể từ ngày gửi cho IRS, và
  • Một bản sao Mẫu 990 của quý vị gửi DHCD trong vòng năm ngày kể từ ngày gửi cho IRS
Bạn không cần phải nộp Mẫu 990 Một tuyên bố về tiêu đề thư cho DHCD

Gửi báo cáo kiểm toán của bạn

Nếu tổ chức của bạn đã chọn thực hiện báo cáo kiểm toán hoặc phải có báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy chế của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, DHCD yêu cầu một bản sao. Xem các yêu cầu nộp báo cáo kiểm toán đối với người nhận phụ có tổng chi tiêu liên bang dưới 750.000 đô la.

Bạn phải gửi một bản sao báo cáo của bạn trong vòng hai tuần sau khi hoàn thành.


Làm thế nào để gửi

Bạn có thể gửi tài liệu của mình dưới dạng điện tử tới dhcd.auditing@phila.gov. Nếu bạn muốn gửi bản sao cứng, hãy gửi chúng đến:

Đơn vị Kiểm toán DHCD
1234 Market St., Tầng 17
Philadelphia, PA 19107

Đầu trang