Chuyển đến nội dung chính

Kiểm toán

Yêu cầu kiểm toán

Các tổ chức có yêu cầu kiểm toán hàng năm nếu họ đã nhận được tài trợ từ:

  • Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng (DHCD).
  • Bộ Thương mại.
  • Cơ quan Tái phát triển Philadelphia.
  • Tổng công ty Phát triển Nhà ở Philadelphia.

Các hướng dẫn sau đây áp dụng cho các tổ chức có năm tài chính (FY) hoặc năm dương lịch (CY) kết thúc từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.


Mẫu SOFGF

Bước đầu tiên để đáp ứng các yêu cầu này là hoàn thành biểu mẫu S chedule of Federal Governmental Funding (SOFGF). (Xem hướng dẫn để hoàn thành SOFGF).

Bằng cách hoàn thành SOFGF, bạn sẽ xác định tổng chi tiêu liên bang của tổ chức bạn từ tất cả các nguồn tài trợ liên bang. Bạn cần thông tin này để hoàn thành yêu cầu kiểm toán của mình.


Các bước tiếp theo

Nếu tổng chi phí liên bang của bạn là... sau đó đi đến...
Ít hơn $750.000 Quy trình kiểm toán: Ít hơn $750,000
$750,000 hoặc nhiều hơn Quy trình kiểm toán: $750,000 trở lên

Thêm trợ giúp

Hướng dẫn bổ sung có sẵn bằng cách gọi cho Người giám sát Kiểm toán của DHCD, Brent Carter, theo số (215) 686-9734.

Lên trên