Chuyển đến nội dung chính

Các cuộc họp công cộng

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) tổ chức các cuộc họp công khai. Thông tin về các phiên điều trần sắp tới và thời gian bình luận công khai sẽ được đăng trong các thông báo pháp lý của chúng tôi.

Bản ghi của các cuộc họp công cộng

Lên trên