Chuyển đến nội dung chính

Chứng chỉ trường

Các trường công lập và bán công phải có hệ thống điện của họ được kiểm tra và chứng nhận hàng năm.

Yêu cầu kiểm tra

Việc kiểm tra và chứng nhận phải được thực hiện bởi một nhà thầu điện, thanh tra điện hoặc cơ quan kiểm tra điện được cấp phép.

Bạn phải có đăng ký chuyên nghiệp thiết kế để gửi bất kỳ chứng chỉ hoặc báo cáo nào.


Gửi biểu mẫu ở đâu

Nếu phát hiện bất kỳ thiếu hụt điện nào và không thể sửa chữa trong vòng 90 ngày, nhà thầu hoặc cơ quan kiểm tra phải nộp mẫu thiếu điện cho L & I.

Gửi biểu mẫu chứng nhận điện hoặc biểu mẫu thiếu hụt trực tuyến bằng Eclipse.

Tất cả các biểu mẫu phải sử dụng địa chỉ pháp lý được thiết lập bởi Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA).


Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần A-703 của Bộ luật Philadelphia.

Tham khảo cách gửi biểu mẫu chứng nhận trong Eclipse để biết hướng dẫn từng bước.

Đầu trang