Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép kinh doanh

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) quy định nhiều hoạt động kinh doanh tại Thành phố Philadelphia. Giấy phép thường được gia hạn một cách thường xuyên và yêu cầu một khoản phí gia hạn.

Cấp phép kinh doanh ở Philadelphia

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong Thành phố cần:

  • Đăng ký Giấy phép Hoạt động, hoặc
  • Nhận giấy phép hoạt động thương mại.

Dưới đây, giấy phép được nhóm theo loại hình kinh doanh.

Bạn cũng có thể tìm kiếm menu dịch vụ của L & I để xem danh sách đầy đủ của:

  • Giấy phép.
  • Giấy phép.
  • Giấy chứng nhận.
  • Các dịch vụ khác.


Lên trên