Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép thương mại

Công nhân thương mại phải mang theo giấy phép Philadelphia cụ thể cho công việc của họ để kinh doanh ở Philadelphia.

Yêu cầu về giấy phép thương mại

Một số ngành nghề có nhiều hơn một loại giấy phép tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và các loại công việc cụ thể đang được thực hiện. Các nhà thầu làm việc tại Philadelphia phải tuân theo các yêu cầu cụ thể của nhà thầu.

Nhiều giấy phép giao dịch yêu cầu Giấy phép Hoạt động Thương mại.

Dưới đây là giấy phép thương mại có sẵn thông qua Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I).
Nhà ở và căn hộ một hoặc hai gia đình

Theo luật tiểu bang, các nhà thầu không cần giấy phép thương mại Philadelphia cho hầu hết các công việc trên các khu nhà ở và chung cư một hoặc hai gia đình. Tuy nhiên, các nhà thầu phải đăng ký với Tổng chưởng lý Pennsylvania với tư cách là Nhà thầu Cải thiện Nhà để thực hiện công việc này.

Các nhà thầu vẫn cần giấy phép thương mại để làm:

  • Công việc hệ thống ống nước.
  • Công việc điện.
  • Công việc dập lửa.
  • Công việc xây dựng bên ngoài của các đơn vị chung cư hoặc các nơi khác trong tòa nhà.
Các nhà thầu cải tạo nhà sẽ yêu cầu Giấy phép Nhà thầu Khai quật để thực hiện công việc đào theo giấy phép được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Đầu trang