Chuyển đến nội dung chính

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị

Tìm hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I).

Nhiệm vụ

Sở Giấy phép & Thanh tra (L & I) thực thi các quy tắc của Thành phố về việc xây dựng và sử dụng các tòa nhà an toàn và hợp pháp.


Tầm nhìn và giá trị

Để xây dựng và duy trì một Philadelphia an toàn hơn, L & I áp dụng các phương pháp hay nhất trong công nghệ và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi cho phép công chúng truy cập thông tin, đảm bảo các phê duyệt cần thiết và tuân thủ các yêu cầu an toàn của tòa nhà một cách thuận tiện, đáng tin cậy và minh bạch.

L & I đạt được sự tuân thủ quy tắc thông qua hợp tác, giáo dục và các biện pháp thực thi hiệu quả khiến các doanh nghiệp, nhà thầu và chủ sở hữu tài sản phải chịu trách nhiệm.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

  • Khả năng tiếp cận
  • Trách nhiệm giải trình
  • Tính nhất quán
  • Tính toàn vẹn
  • Tính minh bạch
Lên trên