Chuyển đến nội dung chính

Lãnh đạo

Bộ Giấy phép & Kiểm tra đang trải qua những thay đổi hoạt động. Kết quả là, danh sách này có thể không đầy đủ. Vui lòng kiểm tra lại để cập nhật.

Phòng chất lượng cuộc sống

Tên Chức danh Điện thoại #
Sarah Adamo Director, Zoning and Legislation
Quality of Life Department
Valerie Bergman Deputy Commissioner of Enforcement
Quality of Life Department
Bridget Collins-Greenwald Commissioner
Quality of Life Department
Ralph DiPietro Deputy Commissioner of Strategic Initiatives/Quality Control
Quality of Life Department
Dimitri Lambert Director, Clean and Seal
Quality of Life Department
Kirk McClarren Director, Administrative Services
Quality of Life Department
Tom McDade Chief of Staff
Quality of Life Department
Renee Rinehardt Director, Enforcement
Quality of Life Department
Michael Troise Director, PhillyStat360/Audits and Investigations
Quality of Life Department
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.

Phòng Kiểm tra, An toàn & Tuân thủ

Tên Chức danh Điện thoại #
Elizabeth Baldwin Chief Code Engineer
Inspections, Safety & Compliance Department
Curtis G. Daniel Director, License and Permit Services
Inspections, Safety & Compliance Department
Stephen Gallagher Director, Emergency Services
Inspections, Safety & Compliance Department
Brett Martin Director, Technical Training & Development
Inspections, Safety & Compliance Department
Kirk McClarren Director, Administrative Services
Quality of Life Department
Basil Merenda Commissioner
Inspections, Safety & Compliance Department
Shemeka Moore Director, Communications
Inspections, Safety & Compliance Department
Jesus Serrano Director, Audits and Investigation
Inspections, Safety & Compliance Department
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Đầu trang