Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép

Giấy phép kinh doanh

Thông tin về giấy phép kinh doanh có sẵn thông qua Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I). Tìm hiểu thêm

Giấy phép cho thuê và tài sản

Thông tin về giấy phép cho thuê và tài sản có sẵn thông qua Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I). Tìm hiểu thêm

Nhà thầu bị đình chỉ

Bảng trên trang này liệt kê các nhà thầu và người được cấp phép hiện đang bị thu hồi hoặc đình chỉ giấy phép. Tìm hiểu thêm

Giấy phép thương mại

Giấy phép thương mại có sẵn thông qua Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I). Tìm hiểu thêm
Lên trên