Chuyển đến nội dung chính

Chứng nhận loài gặm nhấm lô trống

Các lô đất trống phải được kiểm tra bởi một công ty kiểm soát dịch hại được cấp phép PA hàng năm để tìm bằng chứng về sự xâm nhập của loài gặm nhấm. Các lô đất được duy trì thường xuyên như các khu vườn không phải tuân theo yêu cầu này.

Yêu cầu kiểm tra

Việc kiểm tra ban đầu phải được hoàn thành trước ngày 2 tháng 3 năm 202 3. Việc kiểm tra phải diễn ra hàng năm sau đó.

Nếu kiểm tra tìm thấy hoạt động của loài gặm nhấm, chủ sở hữu phải thực hiện kế hoạch kiểm soát loài gặm nhấm.


Nộp báo cáo ở đâu

Bạn phải nộp báo cáo kiểm tra do công ty kiểm soát dịch hại chuẩn bị và bất kỳ kế hoạch kiểm soát loài gặm nhấm nào cho Bộ Giấy phép và Thanh tra. Bạn phải gửi nó trong vòng bảy ngày kể từ ngày hoàn thành.

Gửi báo cáo kiểm tra bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến.


Để biết thêm thông tin, hãy xem Tiêu đề Mã Philadelphia 4A-1101 và Quy định Kiểm soát Loài gặm nhấm.

Đầu trang