Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép và giấy chứng nhận

Giấy phép xây dựng và sửa chữa

Giấy phép xây dựng có sẵn thông qua Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I). Bao gồm giấy phép không có kế hoạch (EZ). Tìm hiểu thêm

Giấy phép phân vùng

Giấy phép phân vùng, bao gồm sử dụng theo quyền, thay đổi sử dụng và xây dựng mới. Tìm hiểu thêm

Giấy phép và giấy chứng nhận khác

Thông tin về giấy phép hành chính và hoạt động do Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp. Tìm hiểu thêm

Trợ giúp sử dụng Eclipse

Video và hướng dẫn sử dụng Eclipse để cấp phép, cấp phép và kiểm tra. Tìm hiểu thêm
Đầu trang