Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Pote yon plent sou diskriminasyon nan travay

Lwa Philadelphia defann dwa de baz yon moun pou bèl ak egal-ego tretman nan travay. Li pwoteje travayè yo kont diskriminasyon pa ajans travay, sendika travay, ak ansyen, aktyèl, oswa potansyèl anplwayè.

Men kèk egzanp sou diskriminasyon travay yo enkli:

  • Yon anplwayè tire oswa demoting yon moun ki baze sou laj, gwosès, oswa andikap.
  • Yon sendika refize arbitrate pou manm sendika minorite yo.
  • Yon anplwayè ki peye travayè ki pa fèt nan Etazini mwens pase travayè ki fèt nan Etazini ak yon travay konparab.
  • Yon anplwayè refize fè yon aranjman rezonab pou yon travayè ki gen yon andikap.

Si ou kwè ke ou te fè eksperyans diskriminasyon travay, ou ka pote yon plent nan Komisyon an Philadelphia sou Relasyon Imèn.

Kouman fè yon plent

1
Revize lis la nan kategori ki pwoteje.

Lwa a defini kategori espesifik ki pwoteje kont diskriminasyon travay. Pandan ke diskriminasyon ki baze sou lòt faktè ka enjis oswa immoral, li pa kounye a ilegal.

2
3
Soumèt plent ou an pèsòn oswa pa lapòs.

Ou dwe soumèt plent ou a:

Philadelphia Komisyon sou Relasyon Imèn Sant
lan Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106

4
Anplwaye PCHR ap revize fòm admisyon ou an epi rankontre avèk ou sou depoze yon plent.

Kategori pwoteje

Laj

Plis +

Ancestry

Plis +

Koulè

Plis +

Enfimite

Plis +

Estati viktim vyolans domestik oswa seksyèl

Plis +

Etnisite

Plis +

Estati familyal

Plis +

Idantite senksyèl

Plis +

Estati marital

Plis +

Orijin nasyonal

Plis +

Ras

Plis +

Relijyon

Plis +

Vanjans pou plent anvan diskriminasyon

Plis +

Sèks

Plis +

Oryantasyon seksyèl

Plis +
Top