Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Jwenn yon lòd restriksyon

Yon Pwoteksyon Soti nan Lòd Abi (PFA) se menm bagay la kòm yon lòd restriksyon. Ou ka jwenn yon PFA si yon moun nan fanmi ou, yon patnè entim, oswa yon moun ou gen timoun avèk:

  • Blese ou oswa ap eseye blese ou (fizikman oswa seksyèlman).
  • Èske menase fè ou mal.
  • Ap anpeche ou ale yon kote.
  • Èske abize oswa te abize timoun minè (fizikman oswa seksyèlman).
  • Èske swiv ou nan yon fason ki fè ou santi ou pè pou yo fè mal.

Ou ka ranpli pou yon PFA nan kote sa yo ak lè yo:

Tribinal Fanmi

1501 Arch St Vyolans
Domestik Inite konsomasyon
8yèm etaj
Telefòn: (215) 686-3512
Orè: 8 a.m. jiska 5 p.m.

Sant Jistis Kriminèl

1301 Filbert
St-Room B-03
Orè: Louvri pou demann ijans 5 p.m. a 8 am nan jou lasemèn, ak 24 èdtan nan wikenn.

Yon PFA ka mete limit sou kontak ke moun ki abizif la ka genyen avèk ou, epi li ka gen ladan nenpòt nan bagay sa yo:

  • Sispann abizè a soti nan zak plis nan abi
  • Evicting abizè a nan kay ou
  • Kenbe abizè a ale nan kay ou, lekòl, oswa travay
  • Bay ou oswa lòt paran an lagad tanporè nan, oswa vizit tanporè, ak pitit ou a oswa timoun

Yon PFA se pa yon garanti nan sekirite-li se yon zouti ki ka itilize yo dekouraje yon moun soti nan abize yon lòt, epi li se sèlman yon pati nan yon plan sekirite konplè.

Si abizè w la nan prizon, ou ka vle enskri pou PA SAVIN, yon sèvis k ap fè w konnen si yo lage abizè w la nan prizon oswa nan prizon.

Si ou ta renmen asistans oswa enfòmasyon sou lòt etap ou ka pran pou ogmante sekirite ou, tanpri rele Liy Dirèk Vyolans Domestik Philadelphia nan (866) SAFE-014, oswa kontakte Inite Sèvis Viktim/Temwen nan (215) 686-8027. Si ou an danje imedyat, tanpri rele 911.

Pou plis enfòmasyon, tanpri al gade:

Top