Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Pote yon plent sou pratik lokasyon malonèt

Akòz COVID-19, Komisyon Lojman san Patipri a ap kenbe odyans li yo sou entènèt. Si ou gen kesyon sou pwosesis la, kontakte komisyon an nan (215) 686-4670.

Òdonans lojman san Patipri Philadelphia pwoteje lokatè kont sèten pratik lokasyon malonèt pa pwopriyetè yo. Si ou kwè ke ou te yon viktim nan pratik lokasyon malonèt, ou ka pote yon plent nan Komisyon an Lojman san Patipri.

Se pa tout plent ka aksepte pa komisyon an. Kèk aksyon pwopriyetè kay ou ka enjis epi pètèt ilegal, men yo ka pa konsidere kòm pratik lokasyon malonèt anba Òdonans Lojman san Patipri a.

Menm jan an tou, si mèt kay ou te depoze yon plent nan tribinal minisipal anvan plent Lojman san Patipri ou depoze, komisyon an pa pèmèt yo aksepte plent ou an.

Ki moun ki ka pote yon plent

Rezidan Philadelphia yo ka depoze yon plent bay Komisyon Lojman san Patipri a. Ou dwe viv nan pwopriyete a nan moman plent ou an.

Òdonans Lojman san Patipri a kouvri Seksyon 8 lojman, men se pa pwopriyete Otorite Lojman Philadelphia (PHA) oswa Lojman ak Devlopman Iben (HUD).

Kalite pratik lokasyon malonèt

Aksyon komen ilegal pa pwopriyetè yo enkli:

 • Mete fen nan yon kontra-lwaye oswa chanje tèm li yo lè se yon pwopriyete te site pou yon vyolasyon kòd.
 • Mete fen nan yon kontra-lwaye akòz yon ensidan vyolans domestik oswa atak seksyèl, oswa ki baze sou estati yon lokatè a kòm yon viktim vyolans domestik oswa atak seksyèl.
 • Termine yon kontra-lwaye nan mwens pase yon ane san yo pa bon kòz.
 • Vanjans kont yon lokatè pou fè egzèsis yon dwa legal.
 • Eseye degèpi yon lokatè san yo pa premye ale atravè tout pwosesis tribinal la.

Ou ka aprann plis sou pratik lokasyon malonèt sou sit entènèt Komisyon Lojman san Patipri a. Ou kapab tou al gade nan Chapit 9-804 nan Kòd la Philadelphia.

Kijan pou depoze yon plent

1
Rasanble dokiman ou yo.

Li itil yo gen:

 • Yon kopi kontra-lwaye ou. (Kontra-lwaye vèbal yo aksepte tou.)
 • Tout dokiman ekri ant ou menm ak mèt kay ou. Pou egzanp, sa a ka gen ladan:
  • Lèt ak prèv nan poste.
  • Imèl.
  • Resi pou reparasyon ke ou te fè.

Ou ka vle tou ranmase:

 • Resi lwaye (oswa prèv yon kont prelèvman lwaye oswa kont kondisyonèl) pou twa dènye mwa yo. Nan pifò ka yo, lwaye ou bezwen aktyèl oswa ou bezwen gen yon kont dediksyon aktyèl.
 • Bòdwo sèvis piblik.
 • Sètifye resi postal.
 • Nimewo dosye sèvis sis chif lisans ak enspeksyon ou yo.
2
3
Soumèt fòm admisyon ou pa lapòs, faks, oswa imèl.

Ou ka poste fòm ou a:

Komisyon Lojman san Patipri Philadelphia Sant
lan Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106

Altènativman, ou ka faks fòm ou a (215) 686-4684 oswa voye yon imèl ba li nan fairhousingcomm@phila.gov.

4
Siyen yon plent fòmèl.

Kòm yon pati nan pwosesis admisyon an, ou pral pale ak yon manm nan anplwaye Komisyon Lojman san Patipri a. Si yo aksepte ka w la, yo pral mande w pou siyen yon plent fòmèl.

Kisa k ap pase pwochen

Fè aranjman pou fè yon odisyon

Ou menm ak mèt kay ou ap resevwa yon kopi plent fòmèl la pa lapòs. W ap resevwa yon avi odisyon tou ak dat ak lè lè ou dwe parèt devan Komisyon Lojman san Patipri a.

Si mèt kay ou depoze kont ou nan tribinal apre ou te mete nan yon plent nan Komisyon Lojman san Patipri a, kontakte biwo nou an epi faks nou yon kopi avi tribinal ou te resevwa a.

Ki jan odisyon lan ap travay

Nan odisyon Komisyon Lojman san Patipri a, komisyonè yo ap koute temwayaj nan men tou de lokatè a ak mèt kay la. Tou de bò yo ka prezante prèv, tankou lèt ak resi, osi byen ke temwayaj temwen.

Lokatè a ak mèt kay la ka gen yon avoka prezan. Apre tou de bò yo te prezante ka yo, komisyonè yo ap deside si yon pratik lokasyon malonèt ki te fèt. Komisyonè yo pral Lè sa a, bay yon lòd ki baze sou prèv yo prezante nan odisyon lan.

Top