Ale nan kontni prensipal

Krim, lalwa & jistis

Pote yon plent sou diskriminasyon akomodasyon piblik

Lwa Philadelphia pwoteje dwa de baz yon moun pou bèl ak egal-ego tretman pa akomodasyon piblik. Men kèk egzanp sou akomodasyon piblik yo enkli:

  • ZANTRAY, motèl, otèl, ak lòt kote nan lojman.
  • Restoran, ba, ak lòt kote manje ak/oswa bwason yo sèvi.
  • Kazino, teyat, ak lòt kote nan amizman.
  • Magazen, bank, kwafè oswa bote boutik, ak établissements Yo Vann an Detay.
  • Kolèj, inivèsite, ak enstitisyon edikasyonèl.
  • Klinik medikal, abri ki san kay, ak lòt founisè sèvis sosyal.
  • pak, klib sante, ak lòt sant pou rekreyasyon oswa kondisyon fizik sant.
  • Mize ak lòt kote nan ekspozisyon piblik la.

Diskriminasyon akomodasyon piblik ka rive lè sèvis yo refize kareman, tankou lè yon moun refize admisyon nan yon plas piblik. Li ka rive tou lè yon moun ofri sèvis mwens favorab pase lòt moun, oswa lè yon baryè fizik oswa lòt pwoblèm fè sèvis aksesib pou yon moun ki gen yon andikap.

Si ou kwè ke ou te fè eksperyans diskriminasyon akomodasyon piblik, ou ka pote yon plent nan Komisyon an Philadelphia sou Relasyon Imèn.

Ki jan yo fè yon plent

1
Revize lis la nan kategori ki pwoteje.

Lwa a defini kategori espesifik ki pwoteje kont diskriminasyon akomodasyon piblik yo. Pandan ke diskriminasyon ki baze sou lòt faktè ka enjis oswa immoral, li pa kounye a ilegal.

2
3
Soumèt plent ou an pèsòn oswa pa lapòs.

Ou dwe soumèt plent ou a:

Philadelphia Komisyon sou Relasyon Imèn Sant
lan Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106

4
Anplwaye PCHR ap revize fòm admisyon ou an epi rankontre avèk ou sou depoze yon plent.

Kategori pwoteje

Ancestry

Plis +

Koulè

Plis +

Enfimite

Plis +

Vyolans domestik oswa seksyèl

Plis +

Etnisite

Plis +

Estati familyal

Plis +

Idantite senksyèl

Plis +

Estati marital

Plis +

Orijin nasyonal la

Plis +

Ras

Plis +

Relijyon

Plis +

Vanjans pou plent anvan diskriminasyon

Plis +

Sèks

Plis +

Oryantasyon seksyèl

Plis +
Top