Ale nan kontni prensipal la

Krim, lalwa & jistis

Pote yon plent sou lojman oswa diskriminasyon sou pwopriyete

Lwa Philadelphia pwoteje dwa debaz yon moun nan tretman jis ak egal pa pwopriyetè ak lòt founisè nan lojman ak pwopriyete.

Li entèdi tou diskriminasyon pa founisè nan lojman ak sèvis ki gen rapò ak pwopriyete, tankou bank yo, ajan asirans, ak koutye byen imobilye.

Men kèk egzanp sou diskriminasyon lojman oswa pwopriyete yo enkli:

  • Yon mèt kay rejte yon aplikasyon pou lokatè ki baze sou ras lokatè a potentiels la oswa relijyon.
  • Yon bank ofri to enterè mwens favorab a yon moun ki baze sou sous revni yo.
  • Yon baryè fizik oswa lòt pwoblèm ki fè pwopriyete aksesib pou moun ki gen andikap.
  • Yon mèt kay rejte yon aplikasyon pou lokasyon san yo pa bay aplikan an ak yon deklarasyon ki bay lis rezon ki fè yo pou refi a.

Si ou kwè ke ou te fè eksperyans lojman oswa diskriminasyon pwopriyete, ou ka pote yon plent nan Komisyon an Philadelphia sou Relasyon Imèn.

Ki jan yo fè yon plent

1
Revize lis la nan kategori ki pwoteje.

Lwa a defini kategori espesifik ki pwoteje kont lojman oswa diskriminasyon pwopriyete. Pandan ke diskriminasyon ki baze sou lòt faktè ka enjis oswa immoral, li pa kounye a ilegal.

2
3
Soumèt plent ou an pèsòn oswa pa lapòs.

Ou dwe soumèt plent ou a:

Philadelphia Komisyon sou Relasyon Imèn Sant
lan Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Sid
Philadelphia, PA 19106

4
Anplwaye PCHR ap revize fòm admisyon ou an epi rankontre avèk ou sou depoze yon plent.

Kategori pwoteje

Laj

Plis +

Ancestry

Plis +

Koulè

Plis +

Enfimite

Plis +

Estati viktim vyolans domestik oswa seksyèl

Plis +

Etnisite

Plis +

Estati familyal

Plis +

Idantite senksyèl

Plis +

Estati marital

Plis +

Orijin nasyonal

Plis +

Ras

Plis +

Relijyon

Plis +

Vanjans

Plis +

Sèks

Plis +

Oryantasyon seksyèl

Plis +

Sous revni

Plis +
Top