Chuyển đến nội dung chính

Truy cập, tiếp cận thực phẩm

Thông tin về truy cập, tiếp cận thực phẩm cho những người trải qua tình trạng vô gia cư và các nhà cung cấp dịch vụ bữa ăn.Tình nguyện viên tại một địa điểm ăn uống

Bạn có thể tình nguyện phục vụ các cá nhân và thành viên cộng đồng đang trải qua nạn đói và vô gia cư.

Tình nguyện viên tại một địa điểm ăn uống


Tiêu chuẩn dinh dưỡng

Các tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn diện của Thành phố Philadelphia cung cấp hướng dẫn cho tất cả các bữa ăn được mua, phục vụ, bán hoặc chuẩn bị thông qua chương trình do Thành phố tài trợ.

Các tiêu chuẩn đã được thông qua theo Lệnh hành pháp số 4-14.


Báo cáo một vấn đề

Gọi (215) 685-7495 để báo cáo các nhà cung cấp không được phép. Gọi 311 để báo cáo rác và rác.

Đầu trang