Chuyển đến nội dung chính

Tư cách thành viên

Sự thành công của kế hoạch chiến lược Continuum of Care (CoC) phụ thuộc vào sự tham gia và hỗ trợ của các thành viên.

Trong khi Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư (OHS) và hội đồng quản trị lãnh đạo các nỗ lực của CoC, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên chính thức của CoC.

Ví dụ về các thành viên CoC

Các thành viên CoC hiện tại và trước đây bao gồm:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư phi lợi nhuận
 • Nhà cung cấp dịch vụ nạn nhân bạo lực gia đình
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xã hội
 • Các tổ chức dựa trên đức tin
 • Các doanh nghiệp
 • Những người ủng hộ
 • Các cơ quan nhà ở công
 • Các cơ quan sức khỏe tâm thần
 • Bệnh viện
 • Các trường đại học
 • Nhà phát triển nhà ở giá rẻ
 • Thực thi pháp luật
 • Những người hiện đang hoặc trước đây đang trải qua tình trạng vô gia cư.

Tham gia với tư cách là thành viên của CoC

Là thành viên chính thức của CoC, bạn có thể:

 • Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cho hội đồng quản trị CoC
 • Đề cử hoặc được đề cử cho các ghế trong hội đồng quản trị
 • Tham gia vào các ủy ban và các nhóm làm việc liên quan
 • Tham dự các cuộc họp thành viên đầy đủ.

Các thành viên:

 • Nhận cập nhật email thường xuyên
 • Được mời tham dự các cuộc họp cộng đồng
 • Có cơ hội để chia sẻ ý tưởng với hội đồng quản trị.

Thành viên mới có thể tham gia CoC bất cứ lúc nào. Các thành viên sẽ được cập nhật về tiến độ của Lộ trình đến Nhà, kế hoạch chiến lược 5 năm của CoC.

 


Tham gia hội đồng quản trị

Các thành viên của hội đồng quản trị phát triển và thực hiện chiến lược dịch vụ dành cho người vô gia cư.

Các thành viên hội đồng quản trị CoC cũng:

 • Hướng dẫn cách phân bổ quỹ hỗ trợ người vô gia cư
 • Đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu
 • Đề xuất cải tiến và thay đổi.

Tất cả các thành viên CoC đều đủ điều kiện để được đề cử vào hội đồng quản trị. Các cá nhân có thể đề cử chính họ hoặc những người khác. OHS kêu gọi đề cử khi hội đồng quản trị có chỗ trống. OHS thông báo cho các thành viên về các vị trí tuyển dụng trong hội đồng quản trị qua email và trong các cuộc họp CoC thường xuyên.


Tham gia một ủy ban

CoC có các ủy ban thường trực tập trung nỗ lực của mình.

Các ủy ban bao gồm:

 • Đánh giá Hệ thống giới thiệu nhà ở dựa trên đánh giá và nhập cảnh phối hợp (CEA-BHRS): Đánh giá hệ thống nhập cảnh phối hợp của CoC.
 • Liên kết HUD: Đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và chỉ đạo của CoC phù hợp với các yêu cầu và ưu tiên của liên bang. Các nhà cung cấp không thể tham gia ủy ban này.
 • Trải nghiệm sống: Thu thập phản hồi từ những người có kinh nghiệm sống với tình trạng vô gia cư.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Thu thập phản hồi từ các nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư.
 • Lãnh đạo thanh niên: Tư vấn về các cách để làm cho hệ thống hỗ trợ người vô gia cư tốt hơn cho thanh thiếu niên.

Bạn có thể yêu cầu tham gia một ủy ban khi bạn gửi biểu mẫu thành viên CoC của mình hoặc bằng cách gửi email đến OHS.

Đầu trang