Chuyển đến nội dung chính

Nhận trợ giúp

Trang này chứa thông tin về các dịch vụ dành cho những người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư.


Tư vấn nhà ở

Bạn có thể nhận được tư vấn để giúp đỡ với một loạt các vấn đề liên quan đến nhà ở, bao gồm phòng ngừa thế chấp và tịch thu thuế, sửa chữa và bảo trì tín dụng, v.v.

NHẬN TƯ VẤN VỀ NHÀ Ở


Các chương trình nhà ở

Bộ Kế hoạch và Phát triển (DPD) hỗ trợ nhiều chương trình và dịch vụ giúp cư dân mua, sửa chữa và giữ nhà của họ.

Sử dụng công cụ này để nói với họ về nhà và gia đình của bạn để tìm các chương trình nhà ở có thể giúp bạn.

Tìm lợi ích nhà ở


Sức khỏe tâm thần

Bộ Sức khỏe Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ (DBHIDS) hoạt động để cung cấp dịch vụ chăm sóc và dịch vụ cho:

  • Những người bị bệnh tâm thần.
  • Những người đấu tranh với chứng nghiện.
  • Người khuyết tật trí tuệ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc nhận trợ giúp bằng cách truy cập trang web của họ.

NHẬN TRỢ GIÚP VỀ ĐIỀU TRỊ


ID thành phố

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư và không có ID do chính phủ cấp, bạn có thể nhận được ID thành phố PHL. Bạn có thể sử dụng ID Thành phố PHL làm giấy tờ tùy thân trong Philadelphia, để đăng nhập vào các trường học và tòa nhà Thành phố, v.v.

Nhận ID thành phố PHL

Đầu trang