Chuyển đến nội dung chính

Các tiêu chuẩn, chính sách và hình thức

Những tài liệu này dành cho các tổ chức ký hợp đồng hoặc muốn ký hợp đồng với Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư. Chúng bao gồm thông tin về các tiêu chuẩn nhà ở khẩn cấp, thỏa thuận tham gia Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư (HMIS) và các tài liệu quản trị, tiêu chuẩn dinh dưỡng và các thông tin quan trọng khác.

Đầu trang