Chuyển đến nội dung chính

Đơn vị

Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư được tổ chức thành ba đơn vị.

Nhà ở

Với mục tiêu đạt được sự ổn định nhà ở cho tất cả những người được phục vụ, Nhà ở ngăn chặn và chuyển hướng mọi người trở thành vô gia cư; giám sát nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người vô gia cư; và kết nối những người dễ bị tổn thương nhất Philadelphia với các lựa chọn nhà ở dài hạn bao gồm hỗ trợ cho thuê và các dịch vụ hỗ trợ.


Chính sách, Lập kế hoạch và Hiệu suất (P3)

P3 thiết kế và phát triển các hệ thống lập kế hoạch, chính sách, quản lý thông tin, tiêu chuẩn hiệu suất, tài trợ và học tập thiết yếu cho OHS để nó hoàn thành thành công sứ mệnh của mình.


Dịch vụ Administrative

Chịu trách nhiệm về ngân sách và tài chính, quản lý hợp đồng, nguồn nhân lực, quản lý cơ sở và tài sản, và công nghệ thông tin.

Đầu trang