Chuyển đến nội dung chính

Hội thảo chuẩn bị cho cá nhân và gia đình ReadyHome

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Philadelphia muốn bạn và hàng xóm của bạn chuẩn bị cho bất kỳ loại khẩn cấp nào. Tại sao, bởi vì những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tại thành phố Philadelphia, lũ lụt là mối nguy hiểm tự nhiên số một mà chúng ta phải đối mặt. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, chỉ có 43% hộ gia đình có kế hoạch chuẩn bị cho lũ lụt nguy hiểm.

Với các hội thảo ReadyHome của chúng tôi, mọi người hàng ngày sẽ nhận được những lời khuyên dễ thực hiện về cách đưa ra kế hoạch khẩn cấp. Thời lượng của hội thảo này là khoảng một giờ. Đây là một hội thảo tuyệt vời cho tất cả các nhóm cộng đồng. Những kế hoạch này bao gồm các thành viên gia đình khuyết tật, cho vật nuôi và cách trú ẩn tại chỗ. Chúng tôi cũng cho bạn biết về ReadyPhiladelphia, hệ thống cảnh báo email và văn bản khẩn cấp của Philadelphia.

Bạn muốn chuẩn bị cho ngôi nhà và gia đình của bạn sẵn sàng? Sau đó liên hệ với chúng tôi tại oem@phila.gov hoặc gọi 215-683-3261 để lên lịch hội thảo ReadyBusiness cho bạn và hàng xóm của bạn.

Tài nguyên bổ sung

Đầu trang