Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Emergency Management Accreditation

OEM EMAPSEALSeattle, Wash. — Xin chúc mừng các Chương trình sau đây đã được công nhận bởi Chương trình Kiểm định Quản lý Khẩn cấp (EMAP): USACE Quận St. Louis, Thành phố Philadelphia, Pennsylvania; các quận của Quận Cuyahoga, Ohio; Quận Washoe, Nevada; Quận Williamson, Tennessee; Hạt Santa Rosa, Florida; và Đại học Alabama. Ngoài ra, Providence, Rhode Island và các bang Illinois, Michigan, New Mexico, Vermont và Khối thịnh vượng chung Virginia đã đạt được sự công nhận lại.

Xem Thông cáo báo chí đầy đủ

Lên trên