Chuyển đến nội dung chính

Hệ thống máy bay không người lái (UAS)

Chương trình Hệ thống Máy bay Không người lái (UAS) cho phép OEM sử dụng máy bay không người lái - thường được gọi là máy bay không người lái - trong các sự kiện khẩn cấp.

Chương trình hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi trong:

  • Chuẩn bị khẩn cấp.
  • Phản ứng sự cố.
  • Giảm thiểu rủi ro.
  • Hoạt động phục hồi.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng máy bay không người lái được ủy quyền của OEM tại các địa điểm sự cố và sự kiện ở Philadelphia, hãy truy cập trang chính sách OE M-UAS của chúng tôi.

Đầu trang