Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch hoạt động khẩn cấp

Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp của Thành phố Philadelphia (EOP) thiết lập học thuyết và nguyên tắc cho chương trình quản lý khẩn cấp của Thành phố Philadelphia.

Tài liệu cơ bản này mô tả cách chính quyền Thành phố tổ chức và hành động để bảo vệ tính mạng và tài sản trong trường hợp khẩn cấp và thiên tai.

EOP nêu chi tiết các chính sách và thủ tục áp dụng cho việc quản lý các sự kiện nguy hiểm bao gồm thiên tai, tai nạn và khủng bố hoặc các sự cố hình sự đáng kể.

Phạm vi của kế hoạch mở rộng từ chuẩn bị trước sự cố, phòng ngừa và giảm thiểu, đến các hoạt động ứng phó và phục hồi.

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các tổ chức hoạt động cho hoặc thay mặt Thành phố Philadelphia và phù hợp với các đạo luật, kế hoạch, hệ thống và nguyên tắc quản lý khẩn cấp của tiểu bang và quốc gia.

EOP đóng vai trò là kế hoạch cơ sở thông qua đó danh mục các kế hoạch chức năng và cụ thể về mối nguy của Thành phố được kích hoạt và thực hiện.

EOP phác thảo các khái niệm rộng hơn, cấu trúc tổ chức và các quy tắc và quy định chung.

Các kế hoạch chức năng và cụ thể về mối nguy mô tả vai trò và trách nhiệm của cơ quan, chiến lược hoạt động, nguồn lực sẵn có và các thủ tục áp dụng chi tiết hơn.

Xem Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp (PDF)

Lên trên