Ale nan kontni prensipal la

Plan Operasyon Ijans

Plan Operasyon Ijans Vil Philadelphia (EOP) etabli doktrin ak prensip pou pwogram jesyon ijans Vil Philadelphia a.

Dokiman fondamantal sa a dekri kijan gouvènman Vil la òganize ak aji pou pwoteje lavi ak pwopriyete nan ka ijans ak dezas.

EOP a detaye règleman ak pwosedi ki aplikab a jesyon evènman tout danje pou enkli dezas natirèl, aksidan, ak ensidan kriminèl teworis oswa enpòtan.

Sijè ki abòde lan plan an fin soti nan pre-ensidan preparasyon, prevansyon, ak alèjman, nan repons ak rekiperasyon aktivite yo.

Plan sa a aplikab pou tout òganizasyon ki aji pou oswa sou non Vil Philadelphia epi li konsistan avèk lwa jesyon ijans eta ak nasyonal, plan, sistèm, ak prensip.

EOP a sèvi kòm plan baz la nan ki dosye Vil la nan plan ki gen danje ladan ak fonksyonèl yo aktive ak egzekite.

EOP a esplike konsèp pi laj, estrikti òganizasyonèl, ak règleman jeneral ak règleman yo.

Plan espesifik ak fonksyonèl danjere dekri wòl ak responsablite ajans, estrateji operasyonèl, disponiblite resous, ak pwosedi aplikab nan plis detay.

Gade Plan Operasyon Ijans (PDF)

Top