Chuyển đến nội dung chính

Bảng điều khiển quản lý đất

Bộ Kế hoạch và Phát triển hợp tác với PHDC và Ngân hàng Đất đai Philadelphia, nơi giám sát việc quản lý đất trống trong kho công cộng. Dữ liệu có sẵn về đất thuộc sở hữu công cộng và các vị trí được thực hiện kể từ khi thành lập Ngân hàng Đất đai.

 

 

Lên trên