Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu giấy phép phân vùng

Vị trí và việc sử dụng tài sản ở Philadelphia được quy định bởi Bộ luật Phân vùng. Để xây dựng trên một tòa nhà hoặc sử dụng một tòa nhà cho một mục đích cụ thể, bạn có thể cần phải có Giấy phép Phân vùng từ Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & I). Những tài liệu này hỗ trợ các giấy phép đó và quá trình phân vùng.

Đầu trang