Chuyển đến nội dung chính

Working & jobs

Báo cáo vi phạm Fair Workweek

Luật Fair Workweek của Philadelphia yêu cầu các nhà tuyển dụng được bảo hiểm cung cấp cho nhân viên dịch vụ, bán lẻ và khách sạn một lịch trình làm việc có thể dự đoán được. Nó cũng yêu cầu ước tính thiện chí và thông báo trước 14 ngày về lịch trình, cùng với các biện pháp bảo vệ khác.

Các nhà tuyển dụng được bảo hiểm có:

 • Có ít nhất 250 nhân viên trên toàn thế giới, và
 • Ít nhất 30 địa điểm trên toàn thế giới.

Điều này bao gồm các cơ sở chuỗi và nhượng quyền thương mại. Các cơ quan cung cấp nhân viên tạm thời có thể chịu trách nhiệm về các quy định trong luật này nếu nhân viên làm việc tại các địa điểm được bảo hiểm.

Nếu bạn tin rằng người thuê lao động của bạn đã vi phạm luật Fair Workweek, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Lao động.

Vi phạm luật Fair Workweek

Ví dụ về các vi phạm luật Fair Workweek bao gồm:

 • Thất bại trong việc đưa ra các ước tính thiện chí.
 • Không đăng lịch làm việc trước 14 ngày.
 • Không trả lương dự đoán.
 • Không cung cấp giờ làm việc mới cho nhân viên hiện tại.
 • Không có được sự đồng ý để thêm giờ bổ sung vào lịch làm việc đã đăng.
 • Không cho phép chín giờ nghỉ ngơi hoặc có được sự đồng ý và trả 40 đô la.
 • Không lưu giữ hồ sơ tuân thủ trong hai năm.
 • Không đăng thông báo ở một vị trí có thể truy cập, tiếp cận.
 • Trả thù cho việc thực hiện các quyền.
 • Không tuân thủ các quy định khác trong luật này.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn tin rằng bạn đã trải qua một sự vi phạm luật này, bạn có thể nộp đơn khiếu nại. Bạn phải thực hiện báo cáo của bạn trong vòng hai năm kể từ khi vụ việc xảy ra.

Để nộp đơn khiếu nại, hãy điền và ký vào mẫu đơn khiếu nại Fair Workweek. Bạn có thể gửi biểu mẫu đã hoàn thành của mình đến fairworkweek@phila.gov hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Văn phòng Bảo vệ Người lao động
100 S. Broad St., Tầng 4, Phòng #425
Philadelphia, PA 19110

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên