Chuyển đến nội dung chính

Working & jobs

Báo cáo vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc gia đình

Người giúp việc gia đình của Philadelphia được bảo vệ theo Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc Gia đình. Người giúp việc gia đình bao gồm bảo mẫu, người dọn dẹp nhà cửa, người chăm sóc và những người khác cung cấp dịch vụ trong nhà.

Người sử dụng lao động giúp việc gia đình phải:

 • Thông báo cho nhân viên của họ về quyền của họ.
 • Cung cấp cho nhân viên của họ các biện pháp bảo vệ và lợi ích được quy định trong luật.
 • Giữ hồ sơ cho thấy sự tuân thủ.

Vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc gia đình

Vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền của Người giúp việc gia đình bao gồm:

 • Không cung cấp một hợp đồng bằng văn bản.
 • Không cung cấp bữa ăn và nghỉ ngơi.
 • Không theo dõi và cung cấp thời gian nghỉ có lương.
 • Tham gia vào phân biệt đối xử hoặc quấy rối tình dục.
 • Tham gia vào buôn bán lao động, bao gồm cả việc giữ tài liệu cá nhân.
 • Tham gia vào giám sát nơi làm việc của một người giúp việc gia đình.
 • Không cung cấp thông báo chấm dứt hai tuần hoặc trợ cấp thôi việc hai tuần.
 • Không cung cấp thông báo bốn tuần về việc chấm dứt hợp đồng hoặc bốn tuần trợ cấp thôi việc cho người lao động sống.
 • Trả đũa một người giúp việc gia đình vì đã thực hiện các quyền của họ theo luật này, bao gồm các mối đe dọa xung quanh tình trạng nhập cư.
 • Không thông báo cho nhân viên về các quyền của họ và lưu giữ hồ sơ chứng minh sự tuân thủ.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn tin rằng bạn đã trải qua vi phạm luật này, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Bảo vệ Người lao động trong Bộ Lao động.

Để nộp đơn khiếu nại, hãy điền và ký vào mẫu đơn khiếu nại về Quyền của Người lao động trong gia đình. Bạn có thể gửi biểu mẫu đã hoàn thành của mình đến DomesticWork@phila.gov hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Văn phòng Bảo vệ Người lao động Tòa nhà Quyền
sở hữu đất đai
100 S. Broad St., Tầng 4
Philadelphia, PA 19110

Lên trên