Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Tham gia một lớp học miễn phí

Thư viện Miễn phí Philadelphia cung cấp nhiều lớp học miễn phí tại các chi nhánh xung quanh thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Trẻ em và Gia đình cung cấp các lớp giáo dục người lớn miễn phí thông qua mạng lưới các nhà cung cấp cộng đồng trên toàn thành phố.

Để khám phá các lớp học có sẵn, hãy xem:

Đầu trang