Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Tìm trường lân cận được chỉ định của bạn

Học sinh sống trong “ranh giới đi học” của một trường lân cận được ưu tiên nhập học để theo học trường đó. Học sinh không cần phải nộp đơn xin đăng ký vào trường lân cận được chỉ định của họ. Tuy nhiên, phụ huynh phải có khả năng cung cấp bằng chứng cư trú thích hợp để ghi danh.

Để xác định lưu vực trường học hoặc khu vực ranh giới được liên kết với địa chỉ của bạn, hãy xem:

Philadelphia cũng có các trường bán công, nơi nhập học dựa trên đơn đăng ký. Để biết danh sách các trường bán công, hãy xem:

Lên trên