Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Planifye pou tout moun

Tout moun k ap viv avèk ou ta dwe enkli nan planifikasyon ijans ou. Sa gen ladan bèt kay ou yo. Asire ou ke ou fè plan pou granmoun aje, moun ki bezwen èd espesyal, ak moun ki pa pale angle.

Ranpli yon fòm enfòmasyon sou sante pou nenpòt moun ki pran medikaman oswa ki gen yon bezwen medikal. Sa gen ladan nenpòt moun ki gen pwoblèm pou mache oswa ki nan yon chèz woulant, oswa ki pa ka tande oswa wè byen.

Fonksyonèl ak aksè bezwen

Si ou gen yon bezwen fonksyonèl oswa aksè, tankou bezwen yon Walker, oswa asistans pandan w ap mache, ou bezwen yon plan ijans pou tou de kay ak travay. Asire ou ke ou pataje plan ou yo ak moun kap bay swen ak kontak ijans.

Kreye yon rezo pou sipò ijans

Yon rezo sipò pèsonèl enpòtan sitou pou moun ki fè fas a defi fizik pandan yon ijans. Chwazi fanmi ou fè konfyans, zanmi, vwazen, oswa ko-travayè yo dwe yon pati nan rezo sipò ou. Gen plis pase yon sèl moun ki ka ede ou.

Yon fwa ou gen rezo sipò pèsonèl ou an plas, ou ta dwe:

 • Asire w ke tout moun nan rezo sipò pèsonèl ou konnen ki jan yo kontakte ou nan yon ijans.
 • Mande yon zanmi oswa yon manm fanmi ki rete andeyò eta a pou yo kontakte ijans ou. Si liy telefòn Philadelphia yo okipe nan yon ijans, li ka pi fasil pou fè apèl long distans. Kontak soti-of-eta ou ka ede w kenbe kontak ak lòt moun.
 • Fè aranjman pou plis pase yon sèl moun yo tcheke sou ou dwa apre yon ijans.
 • Chwazi de kote pou rankontre avèk fanmi, zanmi, oswa moun kap bay swen apre yon ijans. Youn ta dwe gen dwa deyò lakay ou. Lòt kote reyinyon an ta dwe deyò katye w la. Ou ka chwazi yon bibliyotèk, sant kominotè, oswa kote pou adore.

Evakyasyon espesyal bezwen panse osijè de

 • Èske w ap bezwen èd pou evakye? Deside ki moun ki pral ede w ak ki jan ou pral jwenn nan yon kote ki an sekirite oswa abri.
 • Èske ou gen yon fason pou jwenn kontak ijans ou yo?
 • Èske w konnen tout ka itilize sòti nan chak chanm ak nan bilding ou an. Fè yon abitid pou konnen ki kote sòti yo ye lè ou nan yon nouvo kote tankou yon sant komèsyal, restoran, oswa teyat.
 • èske w konnen plan evakyasyon yo pou kote ou pase tan yo? Plan chak bilding lan diferan. Chèche konnen si gen makout etaj, epi si yo an chaj plan evakyasyon yo. Asire ou ke ou fè yo konnen ki èd espesyal ou ka bezwen nan yon ijans.
 • Èske ou gen yon plan transpò backup nan ka fason abityèl ou a pa disponib?
 • Èske ou itilize fason espesyal pou kominike, tankou Lang Siy Ameriken oswa òdinatè ki “pale”? Fè yon plan pou fason ou pral kominike avèk travayè ijans yo ak lòt moun ki pa abitye.
 • Eske ou te pratike plan ou yo? Si ou fè egzèsis pratik, ou ka evakye pi fasil pandan yon ijans reyèl.
 • Eske ou te pratike fè fas ak kondisyon diferan ak sitiyasyon inatandi, tankou chemen bloke oswa sòti?
 • Èske ou avèg oswa ou gen vizyon ki ba? Asire w ke manm nan pratik rezo sipò ou k ap gide ak dirije ou. Gen ladan tou bèt sèvis nan tout egzèsis pou yo aprann wout sòti.

Twous ijans bèt kay

Kenbe bèt kay ou an sekirite

Bèt kay yo fè pati fanmi ou, epi yo bezwen fè pati plan ijans fanmi ou. Si ou dwe evakye, pran bèt kay ou yo tou. Pifò abri pa kite bèt kay nan sof si yo se bèt sèvis, kidonk asire w ke ou gen yon kote yo pote bèt kay ou nan yon ijans.

Konsèy planifikasyon ijans bèt kay

 • Mande zanmi oswa fanmi andeyò katye w la si oumenm ak bèt kay ou yo ka rete avèk yo nan yon ijans.
 • Mande yon vwazen, zanmi, oswa yon manm fanmi si yo pral gade apre bèt kay ou si ou pa ka retounen lakay ou nan yon ijans.
 • Konnen kote kache bèt kay ou yo pou ke ou ka jwenn yo byen vit.
 • Si ou bezwen ale nan yon abri evakyasyon, pote bèt kay ou yo avèk ou sèlman si ou pa gen okenn lòt kote pou pran yo.

Asire w ke chak bèt kay gen:

 • Yon lisans ak ID tag ak vaksen aktyèl
 • Yon rezèv pou twa jou nan manje, dlo, ak medikaman
 • Bòl ak yon manyèl bwat bwat pou manje mouye
 • Kolye, lès, mizo, ak cho/kaj kenbe bèt kay an sekirite epi asire w ke yo pa ka kouri
 • Kopi dosye sante bèt ou, enskripsyon, prèv vaksinasyon, nimewo lisans bèt kay, ak nimewo microchip
 • Animal twous premye swen, ki gen ladan pis ak tik tretman
 • Enfòmasyon pou kontakte pou veterinè ou
 • Nenpòt medikaman bèt kay ou pran, ansanm ak yon lis medikaman, dòz la, ak poukisa bèt kay ou pran medikaman an
 • Jwèt ak trete
 • Lityè, bwat fatra, ak efè (si sa nesesè)
 • Sache plastik, sèvyèt papye, ak founiti netwayaj
 • Foto bèt kay ou

Pou plis enfòmasyon sou fason Pennsylvania sipòte bèt pandan dezas, vizite sit entènèt la nan Ekip Repons Animal Eta Pennsylvania. Sosyete Ameriken pou Prevansyon Kriyote pou Bèt (ASPCA) tou bay enfòmasyon sou preparasyon pou dezas pou bèt kay.

Top