Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Fè yon twous abri-an-plas

“Abri-an-plas” se yon lòt fason pou li di “rete andedan.” Li se yon fason yo kenbe an sekirite pandan kèk kalite ijans, tankou tanpèt sezon fredi, siklòn, ak tònad. Ou ka di tou pou abri-nan-plas pandan aktivite lapolis oswa liberasyon an nan yon gaz oswa pwodui chimik, kote ale deyò ta ka mete ou nan fason mal la. Si yo di ou rete kote ou ye pandan yon ijans, ke yo te prepare ap ede ou menm ak fanmi ou.

Ki sa ki mete nan twous abri-an-plas ou

Twous abri-an-plas ou bezwen gen ase founiti pou dire jiska twa (3) jou.

Asire w ke w gen ladan atik sa yo nan twous ou. Ou ka jwenn anpil nan sa yo nan yon magazen dola.

 • Yon galon dlo pou bwè pou chak moun pou chak jou. Mete manje ak dlo pou bèt kay.
 • Manje pare-a-manje oswa nan bwat ki pa pral gate byen vit.
 • Manyèl ka bwat.
 • Forks, kiyè, kouto, plak, ak tas.
 • Twous premye swen.
 • Flach ak pil siplemantè.
 • Batri ki opere radyo AM/FM ak pil siplemantè. Ou kapab tou achte radyo van-up ki pa bezwen pil.
 • Fully-chaje pil backup oswa bank pouvwa pou telefòn selilè.
 • Yon siflèt siyal pou èd.
 • Tablèt yòd oswa yon ka nan klowòks san odè ak yon eyedropper. Pou dezenfekte dlo ak klowòks, ajoute 8 gout klowòks pou chak galon dlo. Dezenfekte dlo sèlman si ofisyèl sante yo di yo fè sa.
 • Atik ijyèn pèsonèl pou chak moun, tankou dezenfektan pou men, savon, bwòs dan ak dantifris, pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm, papye twalèt, ak ti sèvyèt mouye pou.
 • Founiti swen pou timoun oswa lòt atik swen espesyal.
 • Sache fatra, fèy plastik, sizo, ak tep adezif.
 • Zouti komen.
 • Yon kopi plan ijans fanmi ou.

Tou depan de bezwen ou yo, ou ka vle tou gen atik sa yo nan twous ou:

 • Back-up ekipman medikal, tankou oksijèn, yon batri scooter, aparèy mobilite, aparèy pou odisyon ak pil, ak linèt.
 • Pwodwi pou bèt kay ak bèt sèvis.

Pa bliye...

 • Gen ase pwovizyon pou tout moun lakay ou. Sa gen ladan bèt kay.
 • Kenbe twous abri-an-plas ou nan yon plas kote ou ka jwenn li fasil.
 • Di tout moun lakay ou ke twous la se sèlman pou ijans yo.
 • Tcheke manje a ak pil nan twous ou de fwa nan yon ane a asire w ke yo pa te ekspire. Yon fason fasil pou w sonje bagay, se pou tcheke pou granmoun lan chak fwa ou réinitialiser monoksid ou pou kòmansman oubyen nan fen Daylight D' lè.
Top