Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Fè yon plan ijans

Vil Philadelphia vle ou pare pou nenpòt ijans. Pou yo kapab pare, ou bezwen kòmanse planifye pou yon ijans kounye a, pa nan mitan an nan yon sèl.

Reflechi sou diferan kalite ijans, tankou yon dife kay, tanpèt nèj, pàn kouran elektrik, siklòn, oswa atak teworis. Ki materyèl ou ta bezwen nan chak sitiyasyon? Ki kote ou ta ale si ou bezwen kite kay ou a?

Ou responsab pou gen yon plan ijans, estoke founiti ijans lakay ou, epi konnen kijan pou abri-an-plas ak evakye.

Ekri plan an desann

Pa konte sou memwa. Ekri kisa fanmi ou pral fè lè gen yon ijans, oswa itilize fòm plan ijans fanmi an pou anrejistre detay kontak enpòtan yo. Asire w ke tout moun lakay ou gen yon kopi! Manm fanmi yo ka kenbe plan an ak kontak ijans nan bous ak sakado.

Aprann sou abri-an-plas

Chwazi yon chanm nan kay ou a yo dwe chanm abri-an-plas ou. Gen ase manje ak lòt founiti pou twa jou.

Pale sou fason pou evakye

Si yo di w pou evakye, w ap oblije kite kay ou byen vit. Ou ta dwe deside sa w ap bezwen pran avèk ou nan sak ale ou.

Chwazi de kote fanmi ou/kay ka rankontre apre yon ijans. Yon sèl kote yo ta dwe tou pre lakay ou. Lòt kote a ta dwe deyò katye w la.

Planifye pou tout moun

Mete tout moun nan kay la, espesyalman granmoun aje, moun ki gen bezwen espesyal, moun ki pa pale angle ak bèt kay. Ranpli yon fòm enfòmasyon sou sante pou nenpòt moun ki gen kondisyon medikal, bezwen espesyal, oswa medikaman sou preskripsyon.

Kreye yon plan kominikasyon fanmi

Mande yon zanmi andeyò zòn oswa yon manm fanmi pou yon moun ke manm nan kay la ka rele pandan yon ijans. Asire w ke chak manm nan fanmi ou gen nimewo telefòn moun kontak ijans lan. Li la tou yon bon lide yo kenbe yon kat telefòn prépayé sou men nan ka ou se kapab sèvi ak telefòn pwòp ou yo.

Pratike

Asire ou ke ou pratike plan ou nan kay la. Fè egzèsis dife, asire w ke ou itilize sòti diferan chak fwa ou pratike. Pratike ap resevwa nan kote reyinyon ijans ou ak asire w ke tout moun konnen ki jan yo ka resevwa la.

Top