Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Materyèl danjere

Materyèl danjere yo tout alantou nou. Yo ap pote nan kamyon, tren, ak bato ak deplase sou gran wout nou yo, ray tren, ak rivyè. Debòdman ki fèt sou pa rive souvan, men ou ta dwe prepare. Chimik debòdman ki fèt sou oswa degaje nan nenpòt ki materyèl toksik ta ka pwazon nan moun ak anviwònman an.

Ou ta ka kapab di si yon ensidan materyèl danjere ki te fèt si ou wè yon gwoup moun ki gen je dlo ki ka twitching, toufe, gen pwoblèm pou respire, oswa pèdi kowòdinasyon. Ou ta ka wè tou miltip zwazo malad oswa mouri, pwason, oswa ti bèt.

Materyèl danjere konsèy sekirite ensidan

Si gen yon jwèt andedan kay la, eseye jwenn soti nan bilding lan san yo pa ale nan zòn nan ki kontamine. Si ou pa ka jwenn soti nan bilding lan, eseye pou avanse pou pi osi lwen ke posib ak abri-an-plas. Si ou se deyò, rete en, difisil, ak van nan zòn nan ensidan. Si ou nan yon machin, sispann epi chèche abri nan yon bilding. Si ou dwe rete nan machin ou, kenbe fenèt yo ak chemine yo fèmen epi fèmen èkondisyone a oswa aparèy chofaj la. Sonje tou pou:

  • Koute estasyon nouvèl lokal pou enfòmasyon oswa enstriksyon.
  • Rele 911 o pou yon doktè oswa yon lopital pi vit ke posib si ou bezwen atansyon medikal.
  • Pa manyen okenn likid ki koule danjere, vapè dlo, oswa materyèl solid.
  • Rete lwen zòn ensidan an pou minimize risk danje a.
  • Pare pou abri-an-plas si yo di ou rete andedan kay la.
  • Evakye touswit si yo di w pou fè sa.

Si yon pwodui chimik ki gen danje ladan vin sou rad ou, imedyatman koupe rad la yo retire li; pa rale li sou tèt ou. Mete rad la nan yon sache plastik byen lwen ou ak nenpòt lòt moun lakay ou. Lave tèt ou avèk savon regilye ak dlo. Pa eseye lave oswa jete rad ki kontamine yo.

Si ou te ekspoze a materyèl ki gen danje ladan, ofisyèl yo ka di ou ke ou bezwen dekontamine. Dekontaminasyon vle di wete rad ou ak lave kò ou a debarase m de pwodui chimik la. Moun ki gen antrènman espesyal ka ede ak dekontaminasyon epi yo bay nenpòt asistans medikal ki nesesè yo.

Top