Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Tan ivè

Tan ivè ka pote nèj lou, lari glas ak twotwa yo, frison van danjere, ak blakawout. Èske ou menm ak fanmi ou prepare pou yon ijans sezon fredi? Si ou te rete lakay ou pou kèk jou, ou ta gen sa ou bezwen rete an sekirite, konfòtab, ak an sante? Biwo Jesyon Ijans la (OEM) Gid Tan ivè (pdf) /Gwo Enprime 16-pt (pdf) ka ede w kòmanse prepare pou kondisyon sezon fredi ekstrèm.

Ijans nèj

Si gen yon gwo Lanèj ki Tonbe an, direktè jere Vil la ka deklare yon ijans nèj. Yon ijans nèj diferan de yon eta dijans, ki se deklare pa majistra-a. Pandan yon ijans nèj, machin ki estasyone sou s kounye a wout ijans yo dwe deplase oswa yo pral tikè ak remoke. Espas pou se restriksyon sou wout ijans nèj pou ke chari nèj ka deplase nan ak wout klè. Pou konnen si machin ou te remoke, rele (215) 686-SNOW. Liy sa a aktif sèlman pandan yon ijans nèj.

Pandan yon ijans nèj, fatra ranmase ka anile. Kapab genyen tou blakawout ak sispansyon sèvis transpò piblik. Tcheke SEPTA pou detou sèvis ak anilasyon.

ReadyPhiladelphia

Enskri pou ReadyPhiladelphia, tèks ijans rejyon an ak sistèm alèt imèl. Alèt yo gratis, men pousantaj tèks messagerie estanda ka aplike.

Konsèy sekirite move tan ivè

Abiye cho epi rete sèk

 • Abiye nan kouch. Mete chapo, foula, ak rad dlo-pwodui pou repouse moustik. Mete mouf olye pou yo gan; yo pral kenbe men ou pi cho.
 • Kouvri bouch ou. Pwoteje poumon ou kont lè frèt anpil lè ou kouvri bouch ou.
 • Ou dwe okouran de fredi van. Van pote chalè lwen kò a.
 • Ou dwe okouran de fredi. Frostbite se tisi kò nan frizè, anjeneral po. Li afekte dwèt, zòtèy, zòrèy, ak pwent nen an premye. Po a ta ka pèdi santi oswa gade blan, pal, difisil oswa sir. Lè sa a, po a ka vire wouj, ble oswa koulè wouj violèt. Po kapab tou anfle oswa anpoul. Viktim nan ka santi tou pikotman, boule oswa gwo doulè kòm tisi yo frostbitten thaws. Si sentòm yo detekte, jwenn èd medikal imedyatman.
 • Kenbe timoun yo cho, espesyalman ti bebe. Timoun ak ti bebe pèdi chalè kò pi vit pase granmoun, pou yo ka jwenn frostbite pi vit.

Ipotèmi

Ipotèmi (tanperati kò anòmal ki ba) se yon kondisyon ki menase lavi. Si ou sispèk sentòm ipotèmi:

 1. Jwenn nan yon kote cho.
 2. Retire rad mouye.
 3. Mete rad sèk epi vlope tout kò ou nan yon dra.
 4. Chofe sant la nan kò a an premye.
 5. Bwè cho bwason ki pa gen alkòl ak ki pa kafeyin.
 6. Chèche atansyon medikal pi vit ke posib.

Kòd Grey - te deklare lè Biwo Nasyonal Meteyo a predi gwo van ak/oswa gwo lapli oswa presipitasyon nan frizè ak tanperati ki pi wo pase 32 degre. Pandan yon Kòd Grey Vil la pran mezi espesyal pou kenbe moun ki san kay an sekirite.

Nèj ak glas retire

Philadelphia gen yon òdonans ki egzije pwopriyetè bilding, ajan, ak lokatè yo klè yon chemen omwen 36 pous nan lajè sou twotwa yo devan bilding yo. Si bilding lan se yon kay multifamilyal, mèt kay la oswa ajan ki responsab pou retire elèv la nèj. Nèj ak glas yo retire nan bilding lan pa ka mete nan lari a. Vyole òdonans sa a ka lakòz yon amann $50-300. Lang ki soti nan òdonans lan anba a.

Kòd Philadelphia a 10-720 konsènan retire nèj soti nan twotwa yo

 1. “Pwopriyetè a, ajan, ak lokatè nan nenpòt bilding oswa site dwe klè yon chemen ki pa mwens pase 36" nan lajè sou tout twotwa yo, ki gen ladan koupe twotwa, abize bilding lan oswa lokal nan 6 (sis) èdtan apre nèj la sispann tonbe. Chemen an dwe byen otorize nan nèj ak glas. Ki kote lajè a nan nenpòt ki pave mezire soti nan liy pwopriyete a twotwa a se mwens pase 3 (twa) pye, chemen an otorize ka sèlman 12 pous nan lajè. Lè bilding lan nan kesyon an se yon kay multifamilyal pwopriyetè a oswa ajan l 'yo dwe responsab pou konfòmite avèk egzijans ki nan seksyon sa a.”
 2. Nèj oswa glas yo retire nan twotwa, antre kay, oswa lòt zòn pa dwe mete oswa anpile nan lari a.
 3. Nenpòt moun ki vyole Seksyon sa a dwe sijè a dispozisyon ak penalite ki tabli nan 10-718 ak 10-719.

Penalite a pou vyole sa a ka varye ant “yon amann minimòm de senkant dola ($50) pa plis pase twa san dola ($300) pou chak vyolasyon.”

Li ilegal tou pou itilize chari prive pou fè pil nèj nan lari a apre ekip Vil yo te otorize wout la. Li se yon danje pou chofè ak pyeton yo.

Nèj konsèy pèl

 • Chofe ak kèk egzèsis etann anvan ou ale deyò.
 • Kòmanse dousman epi apante tèt ou. Pèl pa plis pase senk charj yon minit. Pa pèl pou plis pase 15 minit san yo pa pran yon ti repo. One Stop yo detire chak senk minit pa kanpe dwat.
 • Pouse nèj la. Pa leve. Si ou dwe leve, sèvi ak janm ou pa do ou.
 • Bwè pandan repo pou fè pou evite dezidratasyon. Respire lè frèt sèk pran imidite nan kò ou ak tout souf.
 • Pa janm jete sou zepòl ou. Trese ka souch do a. Fè fas a nèj la ke yo te shoveled, kenbe do ou dwat ak jenou bese, epi jete nan devan ou.
 • Abiye cho nan kouch ak yon chapo. Kouvri kou ou.
 • Pran pi piti pèl nan nèj.
 • Pa travay moute yon swe. Kò pèdi chalè pi vit nan rad mouye, sa ki fè ou plis tandans fè aksidan. Pran yon repo si ou kòmanse swe.
 • Pa fimen oswa manje yon repa lou anvan pèl. Li pi difisil sou kè an.
 • Pa kenbe souf ou; sa fè batman kè ou ak monte san presyon.
 • Pa santi travay la gen jwenn fè nan yon sèl sesyon.

De-jivraj konsèy

Ou ka itilize nenpòt de-glase komèsyal pou sale twotwa ou oswa antre kay ou. Epitou sonje pou aplike pou sèl le pli vit ke yon kantite lajan limyè nan nèj se sou sifas la. Sa a pral fè li pi fasil yo pèl nèj la pita. Ou ka bezwen yon aplikasyon limyè final apre yo retire pou fonn nèj ki rete yo. Pandan yon tanpèt lapli oswa lè w konjele, de-jivraj nan twotwa yo ak antre kay yo ap bezwen plis pase yon aplikasyon, tou depann de kondisyon yo.

Ou ta dwe tou sonje yo sèvi ak de-jivraj sèl ti kras. Yon liv ka itilize pou kouvri 100 a 200 pye kare. Pou egzanp, 30 a 60 pye nan twotwa ak yon lajè twa pye ka trete nan ritm sa a. Materyèl la ka gaye manyèlman oswa avèk èd nan ekipman senp tankou grenn gazon ak epandeuz angrè. Si epandeuz yo te itilize, yo ta dwe rense soti yon fwa yo fin aplikasyon an fini.

Sèvi ak fatra Kitty sou twotwa ou oswa antre kay pou traction tanporè si ou pa gen yon de-glasye.

Kondwi sezon fredi

Anvan ou kondwi sezon fredi sa a, asire w ke fren ou, batri, kawotchou, ak senti yo nan bon kondisyon. Regilyèman tcheke machin ou a asire w ke:

 • Nivo likid yo plen.
 • Torchon lam pa tras. Mete lam torchon sezon fredi sou machin ou.
 • Aparèy chofaj ak defroster yo ap travay byen
 • Radyo ap travay, kidonk, ou ka tande dènye move tan, kondisyon wout, ak rapò trafik yo.
 • Tout limyè yo ap travay.
 • Kawotchou yo byen gonfle epi yo gen bon kraze. Reflechi sou ap resevwa kawotchou nèj oswa pote yon seri chenn kawotchou.

Winter kondwi sekirite

Pandan yon tanpèt nèj oswa glas, li pi an sekirite pou rete sou wout yo oswa itilize transpò piblik.

Si ou gen kondwi:

 • Eseye rete tann jiskaske ekip wout yo te otorize wout yo.
 • Klè nèj soti nan tiyo a ke anvan ou kòmanse machin ou yo anpeche anpwazònman monoksid kabòn.
 • Klè nèj ak glas soti nan machin ou ki gen ladan fenèt, miwa, do-kay, kòf, kapo, ak limyè.
 • Pèmèt pou tan vwayaj siplemantè yo epi yo dwe pran anpil prekosyon pandan y ap kondwi.
 • Vwayaje nan lajounen epi yo pa vwayaje pou kont li.
 • Sèvi ak travès ki ba pandan nèj lou oswa mouche.
 • Rete sou wout prensipal yo.
 • Ou dwe okouran de wout ki ta ka glas, tankou tach ki genyen lonbraj, pon, ak depase.
 • Kondwi nan yon vitès ki an sekirite.
 • Eseye pa fè arè toudenkou ak kòmanse.
 • Kenbe yon distans san danje nan omwen senk segonn dèyè lòt machin ak kamyon ki ap raboure wout la.
 • Pa pase yon snowplow oswa epandeuz sof si li se absoliman nesesè. Trete machin sa yo menm jan ou ta machin repons pou ijans.
 • Pote yon telefòn selilè.
 • Rete branche sou radyo nouvèl pou move tan ak dènye trafik yo.
 • Fè fanmi oswa zanmi konnen orè vwayaj ou ak wout.
 • Kenbe yon ti sak nan sab oswa fatra Kitty nan machin ou pou jwenn traction anba wou si ou jwenn kole.

Twous ijans otomobil

Asire ou ke ou estoke atik ijans sa yo nan machin ou:

 • Flach ak pil siplemantè
 • Batri ki opere oswa van-up radyo
 • Kavalye Câbles
 • Torche Ijans
 • Fluorescent drapo detrès
 • Remòke chenn oswa kòd
 • Telefòn selilè ak plato
 • Pwovizyon pou premye swen
 • Rad cho, chapo, ak mouf
 • Dra
 • Glas Ratwa
 • nèj Pèl
 • Sèl wout ak sab
 • Ti goute
 • Dlo nan boutèy
 • Atik bezwen espesyal tankou medikaman, founiti ti bebe, manje bèt kay

Si ou jwenn bloke nan machin ou:

 • Rale sou wout la epi vire limyè danje yo (blinkers yo).
 • Rete nan machin ou pou sekouris yo ka jwenn ou. Pa ale deyò sou pye sof si ou ka wè yon bilding fèmen pa kote ou konnen ou ka pran abri.
 • Kouri motè a ak aparèy chofaj apeprè 10 minit chak èdtan kenbe cho. Lè motè a ap kouri, louvri yon fenèt downwind yon ti kras jwenn lè pwòp nan machin nan. Klè nèj soti nan tiyo echapman an chak fwa ou yo ale nan kòmanse motè a yo anpeche anpwazònman monoksid kabòn.
 • Pran tou dòmi. Yon sèl moun ta dwe rete reveye yo gade pou ekip sekou.
 • Bwè likid pou evite dezidratasyon.

Ou ka li plis konsèy kondwi sezon fredi nan Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) Gid Sèvis ivè (pdf).

Chofaj

Chofaj san danje

Dife ak ijans rive chak ane nan Philadelphia paske nan inite chofaj move. Rele Depatman Lisans ak Enspeksyon nan 215-686-2463 pou yon enspeksyon dife si ou pa konnen si sous chalè ou an sekirite. Si ou lwe epi ou pa gen chalè, kontakte pwopriyetè bilding ou an. Si chalè ou pa retounen nan yon tan rezonab, rele Depatman Lisans ak Enspeksyon nan (215) 686-2463.

Konsèy chofaj kay la

 • Kenbe nenpòt atik ki ka pran dife omwen twa pye lwen ekipman chofaj.
 • Tcheke inite chofaj ou epi kenbe li nan bon fòm.
 • Asire w ke yon teknisyen ki kalifye te enstale oswa enspekte aparèy chofaj espas fiks dapre enstriksyon fabrikan an oswa kòd.
 • Achte aparèy chofaj espas pòtab ak etikèt ki bay lis yon laboratwa tès rekonèt.
 • Etenn aparèy chofaj espas chak fwa ou kite sal la ak anvan ou ale nan kabann.
 • Chwazi aparèy chofaj espas ki fèmen otomatikman lè baskil sou.
 • Pa janm sèvi ak yon aparèy chofaj espas sèk rad.
 • Pa sèvi ak fou ou oswa recho recho pou chofe kay ou.
 • Enstale alam gaz lafimen tou pre chak zòn dòmi ak sou chak nivo nan kay la. Tès alam lafimen chak mwa.
 • Enstale alam monoksid kabòn pou fè pou evite risk pou anpwazònman monoksid kabòn. Asire ou ke ou tcheke yo yon fwa oswa de fwa nan yon ane yo dwe asire yo ap travay.

Tiyo jele oswa domaje

Si zòn nan kay ou yo pa chofe, ou ta ka fè eksperyans tiyo nan frizè oswa lòt pwoblèm ki gen rapò ak ploge. Swiv konsèy ki anba yo pou kenbe dlo a ap koule tankou dlo lib lakay ou.

 • Fèmen tiyo dlo deyò nan tiyo anndan yo. Pou drenaj tiyo sa yo, kite tiyo deyò yo louvri.
 • Kenbe zòn nan alantou mèt dlo ou pi wo a 40 degre Farennayt.
 • Vlope kontè dlo ou ak tiyo konekte li yo ak izolasyon.
 • Fenèt kalfate tou pre mèt dlo oswa tiyo. Kouvri fenèt sa yo ak plastik.
 • Ranplase oswa kouvri fenèt fann oswa kase.
 • Vlope ak izole tout tiyo dlo nan zòn ki pa chofe tankou Sheds, garaj, ak anba planche kwizin.
 • Se pou dlo tiyo kouri tou dousman lannwit lan nan move tan trè frèt kenbe tiyo ou soti nan lè w konjele.

Si liy sèvis dlo a oswa lòt tiyo entèn friz oswa kraze, rele yon plonbye pou deglase dlo nan frizè nan liy sèvis la oswa repare tiyo ki domaje a.

Kenbe bèt kay ou an sekirite ak cho

Konsèy sa yo soti nan ASPCA a pral ede w pran swen nan bèt konpayon ou nan move tan sezon fredi ekstrèm.

 • Kenbe chat ou anndan an. Lè deyò, chat ka pèdi, yo vòlè li, blese, oswa menm friz. Chat ki deyò kapab tou jwenn maladi enfeksyon, ki gen ladan maladi laraj, ki soti nan lòt chat, chen, ak bèt sovaj.
 • Pandan sezon fredi a, chat deyò pafwa dòmi anba kapo yo nan machin. Lè yo motè a te kòmanse, chat la ka fè mal oswa touye pa senti a fanatik. Si gen chat deyò nan zòn ou an, bang byen fò sou kapo machin lan anvan ou kòmanse motè a bay chat la yon chans yo sove.
 • Pa janm kite chen ou sou lès la sou nèj oswa glas, espesyalman pandan yon tanpèt nèj. Chen ka pèdi sant yo epi fasil pèdi. Plis chen pèdi pandan sezon livè an pase pandan nenpòt lòt sezon, kidonk asire w ke ou toujou mete-l Tags ID.
 • Byen siye janm chen ou ak vant apre li fin soti nan nèj, nèj, oswa glas la. Li ka manje sèl, antijèl, oswa lòt pwodwi chimik ki kapab danjere pandan y ap LICKING grif l 'yo. Kousinen grif li yo ka senyen tou nan nèj oswa glas enkruste.
 • Pa janm kale chen ou desann nan po a nan sezon fredi. Yon rad ki pi long yo pral pi cho. Lè ou benyen chen ou nan mwa yo pi frèt, asire w ke ou sèk l 'tout wout la anvan ou pran l' pou yon mache. Si ou posede yon kwaze kout-chveu, konsidere ap resevwa bèt kay ou yon rad oswa chanday ak yon kolye segondè oswa turtleneck ak pwoteksyon soti nan baz la nan ke a nan vant la. Pou anpil chen, sa a se règleman mete sezon fredi.
 • Pa janm kite chen ou oswa chat pou kont li nan yon machin pandan move tan frèt. Yon machin ka aji kòm yon frijidè nan sezon fredi a, kenbe nan frèt la ak sa ki lakòz bèt la friz nan lanmò.
 • Ti chen gen yon tolerans pi ba a move tan frèt pase chen granmoun epi yo ka difisil pou housebreak pandan sezon livè an. Si ti chen ou sanble pa renmen frèt la, ou ka bezwen papye-tren l 'anndan an. Si chen ou se sansib a frèt la akòz laj, maladi, oswa kalite kwaze, pran l 'deyò sèlman nan soulaje tèt li.
 • Si yo itilize chen ou pou depanse anpil tan deyò, ba li plis manje, patikilyèman pwoteyin, kenbe l ', ak fouri l' yo, nan fòm tèt.
 • Byen netwaye nenpòt debòdman ki soti nan machin ou. Antijèl se yon pwazon letal pou chen ak chat. Reflechi sou lè l sèvi avèk pwodwi ki gen glycol pwopilèn olye ke glycol etilèn.
 • Asire w ke bèt kay ou a gen yon kote ki cho nan dòmi, sou planche a ak lwen tout proje. Yon chen brikabrak oswa kabann chat ak yon dra cho oswa zòrye se pafè.

Tèm move tan ivè

Konjelasyon lapli konsiltatif

Yon avètisman ke yon ti kantite glas espere fòme sou sifas yo.

Tan ivè konsiltatif

Yon avètisman ke yon ti kantite nèj, lapli, ak/oswa lapli lè w konjele espere.

Nèj konsiltatif

Yon avètisman ki Lanèj ki Tonbe an nan youn a kat pous espere nan yon peryòd 12 èdtan.

Blizzard avètisman

Yon avètisman ke van fò, avegleman mouche nèj, ak fredi van danjere yo atann nan kèk èdtan kap vini yo.

Tanpèt sezon fredi gade

Yon avètisman ke nèj lou ak/oswa glas se posib nan lespas 36 èdtan.

Avètisman tanpèt ivè

Yon avètisman ke yon tanpèt ki gen sis oswa plis pous nan nèj, lapli ak/oswa lè w konjele lapli espere nan yon peryòd 24 èdtan.

Top