Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Maladi ki gen rapò ak chalè

Tan trè cho ka fè li pi difisil pou ou pou w refwadi.

Kranp nan misk ka premye siy maladi ki gen rapò ak chalè.

Sentòm yo enkli: gwo swe ak spasm nan misk doulè-souvan nan vant la, bra, oswa ti towo bèf.

Ki sa ki fè:

 • One Stop aktivite yo epi li deplase nan yon kote pi fre
 • Bwè dlo
 • Chèche atansyon medikal si kranp pèsiste pou plis pase yon èdtan

Fatig chalè ka devlope apre plizyè jou nan ekspoze a tanperati ki wo ak ranplasman apwopriye nan likid. Moun sa yo ki pi tendans fatig chalè yo se moun ki granmoun aje, moun ki gen tansyon wo, ak moun k ap travay oswa fè egzèsis nan yon anviwònman cho.

Sentòm yo enkli: gwo swe, maltèt, feblès, fatig, vètij, endispoze, kè plen oswa vomisman.

Ki sa ki fè:

 • Ale nan yon espas ki gen èkondisyone. Sou jou espesyalman cho Vil la ouvè sant refwadisman.
 • Sip bwason fre, ki pa gen alkòl
 • Pran yon douch fre oswa beny
 • Repoze
 • Chèche atansyon medikal si sentòm yo pèsiste pou plis pase yon èdtan

Konjesyon serebral chalè se maladi ki pi grav ki gen rapò ak chalè. Konjesyon serebral chalè ka lakòz lanmò oswa andikap pèmanan si yo pa bay tretman ijans.

Sentòm yo ka gen ladan: tanperati kò trè wo (pi wo a 103° F), wouj, cho, po sèk (pa gen okenn swe), konfizyon, maltèt vibrasyon, kè plen, ak san konesans.

Si ou wè yon moun ki gen sentòm sa yo, rele 911 imedyatman-sa a se yon ijans medikal.


Nan risk:

 • Moun ki gen laj 65 ane oswa plis. Yo gen mwens chans pou yo santi epi reponn a chanjman nan tanperati a. Anpil moun, patikilyèman granmoun ki pi gran, tou pa santi yo swaf jiskaske yo ap deja dezidrate. Ou ta dwe tcheke nan sou granmoun ki pi gran yo asire w ke yo ap rete fre ak idrate.
 • Tibebe ak jèn timoun (ki poko gen laj 4). Jèn timoun yo sansib pou efè chalè twòp epi yo dwe konte sou moun kap bay swen yo pou yo rete fre ak idrate.
 • Moun ki gen kèk kondisyon medikal kwonik, tankou dyabèt, maladi kadyovaskilè, ak opresyon. Yo gen mwens chans pou yo santi epi reponn a chanjman nan tanperati a. Epitou, yo ka pran medikaman ki ka kontribye nan dezidratasyon oswa entèfere ak kapasite kò a kontwole tanperati kò a. Pasyan yo ta dwe tcheke avèk founisè swen sante yo pou plis enfòmasyon sou ki jan espesifik kondisyon kwonik ak medikaman ka afekte yo pandan evènman chalè ekstrèm.

Menm moun san yo pa kondisyon kwonik ka nan risk pandan move tan cho. Moun ki san kay, ansent, travay deyò, oswa yo se atlèt yo ta dwe espesyalman atansyon yo rete idrate.

Kondisyon medikal kwonik

 • Dyabèt - Moun ki gen dyabèt jwenn dezidrate pi vit. Tanperati ki wo ka chanje fason kò ou itilize ensilin. Moun ki gen dyabèt ka bezwen teste sik nan san yo pi souvan epi ajiste dòz ensilin yo ak sa yo manje ak bwè.
 • Maladi kadyo-vaskilè - Moun ki gen maladi kè ka pi vilnerab a konjesyon serebral chalè. Gen kèk medikaman ki souvan itilize pou trete tansyon wo, tankou dyuretik (grenn dlo), ka vin pi mal dezidratasyon.
 • Maladi respiratwa, (opresyon) - Tanperati ki wo kapab tou gen enpak sou kalite lè ak vin pi mal kondisyon respiratwa, tankou asth ma. Vizite AirNow pou tcheke evalyasyon kalite lè chak jou epi planifye aktivite ou kòmsadwa.
Top