Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng và đánh giá dự án

Tra cứu thông tin phân vùng và kiểm tra các yêu cầu cho các đánh giá kế hoạch và thiết kế liên quan đến PCPC.

Quy trình phân vùng

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) tư vấn cho Ban Điều chỉnh Phân vùng (ZBA), người nộp đơn và các nhóm cộng đồng về các trường hợp phân vùng. PCPC phải xem xét một số kế hoạch trước khi Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) sẽ chấp nhận chúng.

L&I chịu trách nhiệm quản lý mã phân vùng. L & I đảm bảo an toàn công cộng bằng cách cấp giấy phép và giấy phép và cung cấp các cuộc kiểm tra.

Bạn có thể kháng cáo từ chối L & I lên ZBA, một hội đồng độc lập. Công chúng có thể tham gia vào các phiên điều trần của ZBA.


Phân vùng và đánh giá dự án


Tài nguyên phân vùng

Báo cáo và kế hoạch

Bạn cũng có thể xem lại quy trình lập bản đồ lại phân vùng lân cận và đọc báo cáo năm năm mã phân vùng.

Hướng dẫn


Lên trên