Chuyển đến nội dung chính

Lãnh đạo

Josie B. H. Pickens
Giám đốc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
Thêm +
Adrienne Ewing
Giám đốc Tuân thủ ADA, Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật
Thêm +
Amy Nieves
Giám đốc điều hành, Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật
Thêm +
Brenna Schmidt
Chuyên gia gắn kết của nhân viên, Văn phòng Thị trưởng về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
Thêm +
Celena Morrison
Giám đốc điều hành, Văn phòng Thị trưởng về các vấn đề LGBT
Thêm +
Cherelle Moore
Giám đốc Workforce DEI, Văn phòng Thị trưởng về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
Thêm +
Kỹ thuật Masaoay
Giám đốc Chính sách & Thực hành Bình đẳng chủng tộc, Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của Thị trưởng
Thêm +
Ảnh chụp đầu Khalia Jackson
Khalia Jackson
Quản trị viên Dịch vụ Lập hiến, Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật
Thêm +
Đầu trang