Chuyển đến nội dung chính

Sứ mệnh và lịch sử

Đọc về sứ mệnh và lịch sử của Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI).

Tuyên bố sứ mệnh của DEI

Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) được dành riêng để xây dựng một thành phố công bằng hơn, nơi các yếu tố quyết định thành công không được xác định bởi chủng tộc, dân tộc, khuyết tật, bản dạng giới, xu hướng tình dục, thu nhập hoặc khu phố. Khi sự đa dạng, công bằng và hòa nhập được đan xen vào khuôn khổ của các hệ thống và hoạt động của chính phủ, nó đảm bảo rằng cả dịch vụ được cung cấp và đô la chi tiêu là một mô hình mạnh mẽ về sự công bằng giữa các nhóm đa dạng tạo nên các khu vực lân cận của Philadelphia. Khi chính quyền địa phương và các thành viên cộng đồng hợp tác, các rào cản thể chế và cấu trúc có thể được dỡ bỏ khi chúng tôi cố gắng tạo ra một Philadelphia công bằng, cùng nhau, nơi mọi người phát triển mạnh.


Tuyên bố sứ mệnh bình đẳng chủng tộc

Thành phố Philadelphia thừa nhận vai trò của chính phủ trong việc tạo ra và duy trì các điều kiện gây ra bất bình đẳng chủng tộc. Chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi phải bắt đầu với chính quyền địa phương và chúng tôi chịu trách nhiệm trước tất cả người dân Philadelphia về việc thực hiện thay đổi lâu dài tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các cá nhân.

Chúng tôi cam kết đạt được sự thay đổi này với sự tham gia và đóng góp của cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng đạt được sự thay đổi này có nghĩa là hướng nội, thay đổi các chính sách và văn hóa của chúng tôi, cũng như vươn ra bên ngoài, để tham gia và phục vụ những người quá thường xuyên bị bỏ lại phía sau.


Lịch sử của DEI

Tháng 1 năm 2016

 • Thị trưởng James F. Kenney ban hành Sắc lệnh số 1-16, tạo ra vị trí Giám đốc Đa dạng & Hòa nhập (CDIO) đầu tiên của Philadelphia. CDIO cung cấp định hướng, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ cho thị trưởng, cũng như các sở, cơ quan, chính quyền, hội đồng quản trị và ủy ban của Thành phố, về việc cải thiện và tăng cường sự đa dạng và hòa nhập trong toàn chính quyền Thành phố, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ và tiến hành kinh doanh của Thành phố.
 • Theo Lệnh hành pháp số 1-16 và số 1-21, Giám đốc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của Thành phố cung cấp chính sách và định hướng chiến lược cho Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) của Thành phố. Sắc lệnh hành pháp số 1-21 đưa ra Chính sách chống phân biệt đối xử của Thành phố liên quan đến sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật.

Tháng 1 năm 2020

 • Thị trưởng Kenney ban hành S ắc lệnh hành pháp số 1-20, trong đó mở rộng sự tập trung của chính quyền vào công bằng.
 • Lệnh điều hành số 1-20 bao gồm năm lĩnh vực chính:
  1. Đổi tên Văn phòng Đa dạng và Hòa nhập để bao gồm “Công bằng”
  2. Thiết lập giám sát chính thức của Văn phòng các vấn đề LGBT và Văn phòng Thị trưởng dành cho Người khuyết tật
  3. Khởi động Chiến lược Hòa nhập và Đa dạng Việc làm trên toàn Thành phố
  4. Giới thiệu Chiến lược Bình đẳng chủng tộc trên toàn thành phố
  5. Bắt buộc sự đa dạng, công bằng và tập huấn hòa nhập

2020—nay

Đầu trang