Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động của Thành phố Philadelphia

Báo cáo Hồ sơ Lực lượng Lao động Thành phố Philadelphia hàng năm kiểm tra sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Được phát hành bởi Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, báo cáo tập trung vào các vị trí được miễn trong các văn phòng dưới quyền của Thị trưởng Kenney.

Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2022 có sẵn dưới dạng sơ đồ câu chuyện trực tuyến.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2016 PDF Báo cáo Hồ sơ Lực lượng lao động năm 2016 xem xét sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Tháng Mười Hai 30, 2016
Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2017 PDF Báo cáo Hồ sơ Lực lượng Lao động 2017 xem xét sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Tháng Bảy 25, 2018
Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2018 PDF Báo cáo Hồ sơ Lực lượng lao động năm 2018 xem xét sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2020 PDF Báo cáo Hồ sơ Lực lượng lao động năm 2020 xem xét sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Bao gồm một phụ lục với dữ liệu năm 2019. Tháng Mười Hai 17, 2020
Báo cáo hồ sơ lực lượng lao động năm 2021 PDF Báo cáo Hồ sơ Lực lượng lao động năm 2021 xem xét sự đa dạng về giới tính và chủng tộc/sắc tộc của lực lượng lao động được miễn trừ của Thành phố. Tháng Mười Hai 22, 2021
Lên trên