Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng lực lượng lao động

Văn phòng Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập (DEI) cam kết thúc đẩy sự đa dạng trong lực lượng lao động của Thành phố.

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển đa dạng lực lượng lao động

Khám phá lực lượng lao động của Thành phố

Bảng điều khiển này cho phép bạn khám phá thành phần chủng tộc, dân tộc và giới tính của lực lượng lao động của Thành phố.

Chuyển đến bảng điều khiển

Các kế hoạch DEI trên toàn thành phố

Để đo lường sự tiến bộ của Thành phố, Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập đã tạo ra một mẫu kế hoạch DEI Toàn Thành phố.

Trong năm tài chính 2023 (tháng 7 năm 2022-tháng 6 năm 2023), các sở ban ngành của Thành phố bắt đầu sử dụng mẫu để tạo các kế hoạch DEI dành riêng cho bộ phận. Các phòng ban cập nhật kế hoạch DEI của họ vào đầu mỗi năm tài chính.


Nhóm tài nguyên thành phố

Thêm +


Đầu trang