Chuyển đến nội dung chính

Đào tạo và bài tập

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Philadelphia (OEM) làm việc với các đối tác địa phương, khu vực, tiểu bang và liên bang để tiến hành các bài tập chuẩn bị. Các bài tập này phục vụ để kiểm tra các kế hoạch, củng cố các kỹ thuật ứng phó và quản lý, xác định các lĩnh vực cần cải tiến và thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan tốt hơn. OEM cũng phối hợp tập huấn với các cơ quan thành phố và đối tác trong các lĩnh vực như chỉ huy sự cố, thông tin công cộng và các công trình công cộng.

Lên trên