Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng ảnh hưởng đến một tài sản liền kề

Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép cho công việc xây dựng, phá dỡkhai quật trong thành phố. Một số loại dự án ảnh hưởng đến một tài sản liền kề phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung để bảo vệ cư dân và tài sản của họ.

Các tài liệu trên trang này là bắt buộc cho các dự án bao gồm bất kỳ loại công việc nào sau đây:

  • Công việc khai quật hơn năm feet dưới lớp liền kề và trong phạm vi 10 feet của một tòa nhà hoặc cấu trúc liền kề
  • Công việc khai quật, phá dỡ hoặc xây dựng trong phạm vi 90 feet tính từ một cấu trúc lịch sử trên cùng một lô đất hoặc liền kề
  • Sửa đổi một bức tường bên, bao gồm phá dỡ, thay thế dầm và bổ sung
  • Cắt đứt mái kết cấu hoặc tường bao phủ các thuộc tính kéo dài
Lên trên