Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Thông báo cho nhân viên điều phối 911 về nhu cầu khuyết tật trong gia đình bạn

Bạn có thể thông báo cho Sở Cảnh sát Philadelphia về bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn bị khuyết tật hoặc điều kiện y tế. Điều này giúp nhân viên điều phối 911 và người phản ứng đầu tiên phục vụ gia đình bạn tốt hơn trong trường hợp khẩn cấp.

Khi nào

Bạn phải gửi thông tin cập nhật của hộ gia đình bạn hai năm một lần. Nếu thông tin của bạn thay đổi trong thời gian này, hãy thông báo cho Đào tạo Đài Cảnh sát theo số (215) 685-3940.

Làm thế nào

Hoàn thành mẫu đăng ký ADA của Sở Cảnh sát Philadelphia. Bạn có thể chọn trả lời cho toàn bộ hộ gia đình của bạn hoặc chỉ một số thành viên nhất định.

Đối với bất kỳ ai trong gia đình bạn bị khuyết tật hoặc tình trạng y tế, bạn có thể bao gồm:

  • Thông tin nhận dạng của họ.
  • Bản chất của tình trạng của họ.
  • Thuốc của họ hoặc các phương pháp điều trị cần thiết.
  • Bất kỳ mối quan tâm về cảm giác hoặc chế độ ăn uống.
  • Cách ưa thích của họ để giao tiếp, nếu họ là phi ngôn ngữ.

Gợi ý về cách bình tĩnh và tiếp cận người đó cũng hữu ích. Điều này có thể bao gồm các chi tiết về đồ chơi, đồ vật hoặc chủ đề yêu thích của họ để nói về.

Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, bạn có thể gửi nó tại khu cảnh sát gần nhất. Bạn cũng có thể trả lại qua thư đến địa chỉ sau:

Sở Cảnh sát Philadelphia
ATTN: Bộ phận Truyền thông Đào tạo Vô tuyến Cảnh sát, Phòng 212
Philadelphia, PA 19106

Lên trên