Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Tìm một đồn cảnh sát

Sở Cảnh sát Philadelphia được tổ chức bởi các quận và đơn vị địa lý.

Nếu bạn muốn tìm một đồn cảnh sát, bạn có thể tra cứu các quận và đơn vị thông qua chức năng tìm kiếm trên trang web của Sở Cảnh sát.

Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên gọi 911 trước.

Đối với các tình huống không khẩn cấp, bạn có thể gọi 311.

Đầu trang