Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Tài trợ khắc phục thảm họa

Chương trình Hỗ trợ Công cộng cung cấp tài trợ cho các sở của Thành phố và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân cho các chi phí mà họ phải chịu để chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau thảm họa do liên bang tuyên bố. Chương trình cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho việc loại bỏ các mảnh vỡ, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và phục hồi các cơ sở và cơ sở hạ tầng.

Theo Chương trình Hỗ trợ Công cộng, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cung cấp viện trợ bổ sung cho những người nộp đơn đủ điều kiện để giúp họ phục hồi sau thảm họa càng nhanh càng tốt. FEMA sẽ làm việc với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Pennsylvania (PEMA), Văn phòng Quản lý Khẩn cấp của Thành phố Philadelphia (OEM) và tổ chức của quý vị để điều phối các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ Công cộng.

FEMA đã phát triển các yêu cầu về tính đủ điều kiện hỗ trợ công cộng và các thủ tục nộp đơn theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford (Đạo luật Stafford). Các thủ tục này có thể rất dài và phức tạp, tùy thuộc vào sự cố. Có một số bước mà Thành phố và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân phải thực hiện để nhận được khoản bồi hoàn thiên tai thông qua Chương trình Hỗ trợ Công cộng, từ việc lập hồ sơ chi phí phát sinh đến yêu cầu tuyên bố thảm họa đến nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sách bài tập hỗ trợ công

S@@ ổ làm việc Hỗ trợ Công cộng bao gồm thông tin về cách nhận tiền hoàn trả. Họ cũng cung cấp danh sách kiểm tra, thư từ và các biểu mẫu có thể được sử dụng nếu chương trình được kích hoạt.

Đầu trang