Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Hỏi về hóa đơn EMS

Nhận bản sao của báo cáo EMS

Bạn có thể yêu cầu một bản sao của báo cáo EMS thông qua Bộ Hồ sơ.

Để trát đòi hầu tòa, hãy làm theo hướng dẫn của Sở Cứu hỏa để trát đòi hầu tòa các báo cáo EMS.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách bảo mật của Sở Cứu hỏa.

Nộp đơn xin khó khăn về tài chính

Bạn có thể sử dụng đơn xin khó khăn tài chính để yêu cầu Thành phố từ bỏ hoặc tha thứ cho hóa đơn EMS của bạn.

Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được sự từ bỏ một phần hoặc toàn bộ.

 

 

Đầu trang